Driedelige Educatieve Bewustzijnstraining

Van gekaderd bewustzijn naar Kosmische Communicatie

Om weer te kunnen communiceren en te navigeren in, tussen en met verschillende bewustzijnsvelden en bewustzijnsvormen, is het van essentiële waarde en kosmisch belang dat de mens binnen in zichzelf inzichten verkrijgt in de wijze waarop trillingen en frequenties van het gevoelsbewustzijn functioneren in de vormgeving van deze werkelijkheid en hoe deze trillingen vanuit de Wezenlijke autonomie vertaald en ingezet kunnen worden als een communicatiemiddel op zowel Aards als Kosmisch niveau.

 

De driedelige Educatieve Bewustzijnstraining “De Scheppende Kracht van Trilling en Frequentie: Van gekaderd bewustzijn naar Kosmische Communicatie”  biedt hierin een inspirerende, openende en verdiepende aanzet, waarbij de door ons opgedane inzichten zullen leiden tot een herziening in de wijze waarop wij onszelf en onze rol als Mens in deze werkelijkheid bezien en ervaren . Hiermee (her)activeren wij onszelf als een Gouden Schakel in het Geheel van Leven en zetten we ons bewustzijn, vanuit autonome innerlijke leiding, actief in in het veld van gebeurtenissen omtrent het Menselijk Bewustzijn en de bevrijding/opening hiervan in deze werkelijkheid.

Openingen in het Bewustzijn van de Mens

In het moment van onze huidige werkelijkheid zijn vele mensen op de hoogte van het feit dat deze werkelijkheid plaats heeft in en onderdeel uitmaakt van een veel grotere kosmische werkelijkheid. Hierin hebben, op verschillende levels van bewustzijn, indringende ingrepen plaats gevonden die er op gericht zijn het Menselijk Bewustzijn en de Scheppingskracht die hieraan gelieerd is buiten beeld te houden. Op dit moment leven wij als mensheid nog steeds in de oorzaak en gevolg situaties van die ingrepen.

 

Vele mensen hebben in de afgelopen tijden diepgaande (zelf)onderzoeken en onderlinge uitwisselingen ingezet, waardoor er weggehouden informaties omtrent deze kosmische gebeurtenissen naar voren zijn gekomen en weer open/zichtbaar zijn gemaakt in het Bewustzijn van de Mens. Hierin is o.a. duidelijk geworden dat wij als mensheid bestuurd worden door middel van mind-controle, waarbij de vrije trillingen van ons bewustzijn (onze Scheppingskracht) gekaapt worden en middels onze huidige manier van denken en voelen ingezet worden om de huidige werkelijkheid vorm te geven. Er is ook veelvuldig met elkaar gesproken over diverse manieren waarop we deze trillingen/informaties weer in vrije beweging kunnen laten komen.

 

Vrije trillingen en de vormgeving van de werkelijkheid

Tijdens de driedelige Educatieve Training krijgen we meer inzicht in de wijze waarop de trillingen van ons bewustzijn momenteel ingezet worden om de huidige werkelijkheid vorm te geven en hoe zo de koers van het leven op de aarde bestuurd en bepaald wordt door intelligenties die er een andere  agenda op nahouden dan de vrije stroming van het Bewustzijn van de Mens. Hiermee krijgen we ook gelijk inzicht in hoe we, vanuit innerlijke leiding, deze trillingen weer in eigenaarschap kunnen nemen en deze vanuit kosmische samenwerking zelf in kunnen zetten om andere mogelijkheden in de aardse werkelijkheid te laten ontstaan.

 

Vele beschavingen werken zowel voor als achter de schermen mee om de trillingen van weggehouden informatievelden, coderingen van de Oorspronkelijke Aardematrix en de verrijkingen hiervan, beschikbaar te stellen aan de Mensen die met hun bewustzijn in het Aardse hologram gekoppeld zijn. Wij zijn deze Mensen, nu hier aanwezig. Ons bewustzijn fungeert hierin als een Gouden Schakel tussen de verschillende informatievelden en is daarmee in staat om deze trillingen binnen te halen in het fysieke bewustzijn. Hiermee kunnen deze informaties weer geactiveerd worden en zichtbaar worden gemaakt in het Aardse hologram.

 

Ten aanzien hiervan is het dan ook van grote waarde om de Kosmische Communicatie binnen in onszelf te onderzoeken, te activeren en daadkrachtig in te zetten in de eigen werkelijkheid. Buitenaardse/kosmische contacten vormen hier een onderdeel van, evenals het activeren van een Intermenselijk Kosmisch Communicatienetwerk van Krachtbrengers op Aarde.

 

Thema's die o.a. aan bod zullen komen zijn:
· Het uitlijnen van het hoofd en het Hart - denken en voelen - persoonlijkheid en Wezen.

· De golfbeweging van denkend waarnemen naar voelend waarnemen en de vervolgbeweging hierin
· Het 'ontstoppen' van ons bewustzijn van mogelijke ontstane denkpatronen n.a.v. reeds gedane kosmische onderzoeken en samenwerkingsvormen
· Het spreken en het durven inzetten van de taal van deze werkelijkheid: Instructies geven aan de softwarematige werkelijkheid (brein), geleid vanuit de innerlijke Hartkracht
· De huidige wijze van intermenselijke communicatie en de verschuiving hierin naar een op trilling gebaseerde, kosmische communicatie
· Controlegroepen (tijdreizigers) in deze werkelijkheid: hoe de trillingen van ons bewustzijn gebruikt/misbruikt worden om de huidige fysieke werkelijkheid vorm te geven en hoe wij hierin kunnen schakelen en weer leiding kunnen nemen.
· Samenwerking/Samenkracht vanuit autonomie, eigenheid en gelijkwaardigheid
· De verschuiving van een geïnstrueerd celbewustzijn naar een organisch celbewustzijn: Het lichaam als communicatieportaal tussen werkelijkheden.

· Het transporteren van informatievelden/trillingen vanuit metafysische velden naar fysieke velden en andersom: Verrijken van de aardematrix en het inbrengen/openen van nieuwe mogelijkheden

 

Dit en meer zal besproken worden tijdens deze driedelige Educatieve Bewustzijnstraining, waarin diepgaande holografische transmissies afgewisseld worden met oefeningen die er op gericht zijn de eigen innerlijk informatievelden aan te spreken en in beweging te brengen, zodat deze bewust ingezet kunnen worden in het eigen leven. Uiteraard is er ook genoeg ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, gedachten en gevoelens. De samenkomsten ontstaan vanuit gezamenlijke inzet.

Deelname

Deze Educatieve Bewustzijnstraining is open voor elk Mens die, op geheel eigen wijze, binnen in zichzelf op de hoogte is van de aard en de staat van de huidige werkelijkheid en de rol die het Menselijk Bewustzijn hierin speelt. Voor diegenen die de eigen rol hierin vanuit Kosmisch oogpunt dieper willen onderzoeken en uitpakken in zichzelf. Voor Mensen die voelen zich in te willen zetten voor een radicale koerswijziging op de planeet Aarde, waarbij de vrije stroming van de Levenskracht vanuit de Mens zelf primair is en er hierbij geen aanhang is aan geloofssystemen, (spirituele) modellen, reddingstheorieën of complottheorieën.

 

De ware Krachtbeweging van de Mens komt van binnenuit.

 

Je bent Welkom.